Hufvudstaden kommer överleva utan problem

Hufvudstaden kommer överleva utan problem

Hufvudstaden

 

Hufvudstaden kommer överleva utan problem. Coronaviruset har skapat problem för Hufvudstaden och deras hyresgäster, men det är övergående. Till sist kommer det komma goda tider åter igen och därför tror jag att Hufvudstaden kommer överleva och få ta del av framtidens vinster.

 

Hufvudstaden kommer överleva

 

Hufvudstaden har uppenbarligen problem med att få in intäkter från sina hyresgäster och har minskade intäkter på grund av hyresrabatter. Långsiktigt tror jag inte att det är något större problem, då bolaget är väl kapitaliserat och har starka finanser. Kortsiktigt kan det dock bli svängningar och det ska man vara beredd på om man väljer att investera i Hufvudstaden. Hufvudstadens starka finanser kommer göra att Hufvudstaden kommer överleva.

 

Hufvudstadens bokslutskommunike Q4 2020

 

I Hufvudstadens bokslutskommunike för Q4 2020 kan man utläsa följande:

 • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1 768 mnkr (1 896), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter samt ökade hyres- och kundförluster för butiker och restauranger till följd av covid-19.
 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1 237 mnkr (1 373). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till -1 462 mnkr (3 146), motsvarande -7,13 kronor per aktie (15,25). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie (3,90). Sänkningen sker mot bakgrund av genomfört aktieåterköp, kommande investeringar och 2020 års lägre resultat.
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (47,7), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 173 kronor per aktie (185). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 930 mnkr (2 727).
 • Soliditeten uppgick till 60 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,1 gånger (11,4).
 • Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,2 procent (5,0). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (1,7).

Hela Hufvudstadens bokslutskommunike Q4 2020 kan du läsa här.

Det är uppenbart att Hufvudstaden har kortsiktiga problem. Hufvudstaden kommer överleva och har man ett långsiktigt perspektiv behöver man inte oroa sig alls för mycket.

 

Hufvudstaden kommer överleva – Köpa aktien?

 

Om man tror att Hufvudstaden kommer överleva och fortsätta göra bra fastighetsaffärer med god intjäning kan det vara en idé att se på deras aktie. Hufvudstadens aktie står i 117,80 kr per aktie. I år har den gått ner -13,51% och på 12 månader har den gått ner -40,38%.

Substansrabatten för Hufvudstaden är nu 35,98%. För att se Hufvudstadens och andra fastighetsbolags eventuella substansrabatt kan ni besöka FBindex.

För mig är det självklart att Hufvudstaden kommer överleva och därför fyller jag på med aktier då och då. När en aktie är nedpressad och prisvärd är det ett gyllene tillfälle att köpa på sig fler aktier och vara långsiktig.

 

Hufvudstaden kommer överleva – Eller inte?

 

Jag har nu sagt ett flertal gånger att Hufvudstaden kommer överleva. Vad skulle hända om så inte skedde? Då skulle vi ha extremt stora problem i samhället om inte ens ett sådant starkt bolag som Hufvudstaden kan överleva. Med tanke på hur stark ägare som finns i Hufvudstaden i form av Lundberg och Lundbergföretagen ser jag det som orimligt att Hufvudstaden skulle hamna i ekonomisk onåd.

 

Avslutning

 

Jag är helt övertygad om att Hufvudstaden kommer överleva detta. Dessutom tror jag att företaget kommer komma ut starkare än förut. Kanske gör man en översyn av sina hyresgäster för att säkerställa att eventuella problem inte återkommer. Samtidigt verkar det vara viktigt för dem att stötta sina hyresgäster under dessa svåra tider.

Tror man på att Hufvudstaden kommer överleva ser jag det som ett bra tillfälle att köpa aktier i bolaget. Det är dock viktigt att göra sin egna analys innan eventuellt köp.

Vill du läsa mer om vad jag har skrivit om Hufvudstaden kan du göra det här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

 

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag

Hufvudstaden

 

Hufvudstaden är ett av Sveriges mest kvalitativa fastighetsbolag. Osäkerheten med anledning av covid-19 har gjort att aktiekursen har fallit. Det är vid sådana här tillfällen jag passar på att fylla på med aktier i kvalitativa bolag. Ett av dessa är Hufvudstaden.

 

Beskrivning av Hufvudstaden

 

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Fastighetsbolaget grundades 1915 och äger idag totalt 30 fastigheter.

Företaget är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen. På Hufvudstaden arbetar ca 120 personer.

Hufvudstadens kontorshyresgäster verkar ofta inom branscher som bank och finans, juridik, management och IT samt medier och reklam.

 

Varumärken

 

Bibliotekstan – Området mellan Norrmalmstorg, Birger Jarlsgatan, Stureplan och Norrlandsgatan som innehåller butiker med högklassiga varumärken.

Birger Jarlspassagen – Passagen, som är belägen mellan Birger Jarlsgatan och Smålandsgatan i Bibliotekstan i Stockholm, har ett synnerligen stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde.

Femman – Femman är ett av de starkaste varumärkena i Västsverige inom detaljhandeln och representerar ett brett utbud inom konfektion och annan sällanköpshandel.

Fredstan – I hjärtat av Göteborg, runt Fredsgatan, Brunnsparken och Trädgårdsföreningen, utvecklar Vasakronan och Hufvudstaden Göteborgs nya shoppingstadsdel. Den gemensamma visionen för Fredstan är att lyfta området och erbjuda ett attraktivt utbud för en stilsäker publik.

Nordiska Kompaniet – NK är ett av Sveriges starkaste och mest välkända varumärken, och har förstärkt och utvecklat sitt värde sedan 1902. NK-fastigheterna i Stockholm och Göteborg och varumärket NK ägs av det helägda dotterbolaget AB Nordiska Kompaniet.

Nordstan – Nordstan i Göteborg är ett av norra Europas största köpcentrum. Hufvudstaden har som en av de största enskilda ägarna i Nordstans Samfällighetsförening en andel om cirka 40 %.

Norrmalmstorg 1 – Byggnaden är en unik profilfastighet och ett kommersiellt landmärke i Bibliotekstan i Stockholm city.

Parkaden – Helägda dotterbolaget Parkaden AB driver parkeringsverksamhet i två av Hufvudstadens fastigheter i Stockholm. Parkeringshuset NK Parkering i NK Parkaden på Regeringsgatan och Continentalgaraget på Mäster Samuelsgatan.

 

Den största aktieägaren i Hufvudstaden

 

Den största ägaren var vid 2019 års slut L E Lundbergföretagen AB med 45,3 procent av totalt antal utestående aktier och 88,1 procent av rösterna. Näst störst var State Street Bank and Trust med 6,2 procent av antalet utestående aktier och 1,2 procent av rösterna.

 

Aktien:

 

Hufvudstadens utdelningspolicy lyder:

Om inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar en avvikelse ska  Hufvudstadsaktien ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten.

För 2019 uppgår utdelningen till 3,90 kronor per aktie, motsvarande 83 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten, vilket innebär att ordinarie utdelning höjs för 19:e året i rad.

 • Aktieutdelningen för 2019 uppgår till 804,4 mnkr, vilket motsvarar 83 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten.
 • Soliditeten översteg 40 procent vid utgången av 2019 och uppgick till 62 procent.
Bolagets finansiella mål lyder:

Den finansiella målsättningen är att aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och att utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten, samt att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden.

 

Osäkerhet med anledning av coronaviruset

 

Detta skriver bolaget på sin hemsida angående situationen med coronaviruset:

Hufvudstaden har för tillfället många hyresgäster, främst inom restaurang och handel, som på grund av ett stort kundtapp fått ekonomiska problem. Vi lägger nu ett stort fokus på att tillsammans med hyresgästerna diskutera möjliga lösningar för hur vi ska kunna ta oss igenom den här tuffa perioden.

Detta är den främsta orsaken till att bolagets aktie har tappat så mycket i värde. Det är osäkerheten för fastighetsbolagets hyregäster som gör att Hufvudstaden ses med osäkra ögon. Branscher såsom restaurang och handel är stora förlorare i denna situation. Detta gäller förstås inte de bolag som har en utpräglad e-handel.

 

Hufvudstaden handlas till stor rabatt i förhållande till substansvärde

 

I dagsläget handlas aktien med 40.32% rabatt i förhållande till substanvärdet. Det ska dock tilläggas att detta kan ändras om fastighetsbolaget gör nedskrivningar på sina fastigheter. Detta kan vi dock inte veta förrän delårsrapporten kommer 2020-08-26.

Som det ser ut idag är aktien mycket prisvärd och med dagens rabatt köper du en krona för 60 öre.

Vill du se substansvärdet och eventuell rabatt på Hufvudstaden eller något annat fastighetsbolag kan du göra det på Fbindex.

 

Egna tankar

 

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag och jag tror att de kommer att överleva denna kris utan större problem. Orsaken till detta är att de har en stark finansiell ställning, en stark huvudägare i Lundberg och Sveriges mest kvalitativa fastigheter. Ur ett långsiktigt perspektiv tror jag att de kommer tillbaka till samma eller högre nivåer. Det kommer alltid finnas ett behov för företag och andra hyregäster att ha tillgång till de bästa lokalerna och de bästa lägena i Sverige. Dessa har Hufvudstaden i sin ägo.

Jag läste om någon som spekulerade i att Hufvudstaden skulle bli uppköpt av Lundbergföretagen nu när bolaget är så lågt värderat på aktiemarknaden. Då skulle man få aktier i Lundbergföretagen. Detta skulle jag ställa mig positiv till såvida priset skulle vara det rätta. Detta är ju dock bara spekulationer så man får vara glad så länge man får vara direktägare till ett sådant fint fastighetsbolag som Hufvudstaden.

 

Vill du få mer information om Hufvudstaden kan du läsa på deras hemsida.

Läs mer om Lundbergföretagen här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

Investmentbolagen fortsätter att leverera

Investmentbolagen fortsätter att leverera

Investmentbolagen fortsätter att leverera. Mörkret har infallit, men börsen fortsätter att glädja oss. Kommer vi får se ett likadant börsfall som i förra året? Ingen vet. Oavsett vad som händer fortsätter vi med den gamla strategin att alltid investera och köpa kvalitativa bolag.

 

Nya bolag att ha i portföljen. Investmentbolag fortsätter att köpas med förhoppning att leverera.

 

Som man kunde utläsa från mitt twitterinlägg för ca tre veckor sedan har jag tagit in nya företag i portföljen. Dessa är bland andra Volati, Stockwik Förvaltning, Infrea, Byggmästare A J Ahlström, Balder och Peab. Ser man en korrelation? Alla utom Peab är investmentbolag och investerarföretag. Orsaken till att jag köpte Peab är för att jag ser aktien som billig med lockande direktavkastning. Jag köper konstant flera investmentbolag med förhoppning att de ska leverera en god avkastning. Hittills fortsätter investmentbolagen att leverera.

När Addtech föll en hel del passade jag på att fylla på. Samma sak gjorde jag när AAK fick ändrad riktkurs och därmed föll närmare 7-8%. Ser jag att kvalitetsbolag tillfälligt faller så försöker jag att passa på att köpa på mig lite. Jag ser det som tillfällig rabatt, trots att värderingen redan är hög. Finns det i Melker Schörlings portfölj ska den också finnas i min.

Jag har också fyllt på i Latour, Svolder, Investor, Traction, Lundbergföretagen och Resurs Holding.

Till sist har jag även fyllt på i SEB och Swedbank när de dippade.

 

Investmentbolagen fortsätter att leverera

 

På ett år är topp tre EQT, Investor och Lundbergföretagen. På en vecka är topp tre EQT, Svolder och Latour.

Ser man på EQT:S P/E-tal blir man lite mörkrädd. P/E-talet ligger just nu på 87,46. Jag har svårt att värdera detta bolag så jag gör som jag numera alltid gör. Jag behåller och glömmer bort bruset.

En kort kommentar angående mina bäst presterande aktier. Investmentbolagen fortsätter att leverera. Det är inte konstigt att det är investmentbolag som ligger i topp. Köper man dessa kan man vara säker på att avkastningen kommer bli hög och stabil. Det kommer att komma tider då börsen faller och då kommer investmentbolagen falla som käglor. Vad gör man då? Jo, man köper när det gör som ondast. Följer man denna strategi kommer det att gå bra. Med aktieinvesteringar finns det dock alltid risker man skall ta hänsyn till.

För att se investmentbolagens substansrabatt, gå in på Ibindex.

Vill du läsa mer om vad jag har skrivit om investmentbolag kan du göra det här.

 

Fick jag tilldelning i K-Fastigheter?

 

Det korta svaret är nej. Tydligen är det var femte småsparare som fick tilldelning och då endast 50 aktier. De större spelarna fick ta hand om det goda och de har redan gjort sig en god vinst. Priset vid noteringen var 105 kr. Vid börsens öppnande steg den till över 145 kr om jag minns rätt och idag är priset 183,50 kr. Jag kommer köpa in mig om det kommer någon större dipp. Jag har just nu svårt att värdera bolaget.

 

Borde jag börja använda SAVR för mitt fondsparande?

 

Jag har haft tankar på att börja använda mig av SAVR för mitt månadssparande i fonder. Alla fonder finns inte där och automatiskt månadssparande har ännu inte lanserats. Man ska också vara noga med att inte köpa fonder i annan valuta då valutaväxlingsavgiften är hela 1%. Över tid kommer denna avgift ta en stor del av din avkastning.

Jag tycker att det är fantastiskt att det kommer nya alternativ som gör det billigare för oss småsparare. Sådana initiativ skall uppmuntras.

 

Vad händer i fortsättningen?

 

Jag kommer att fortsätta köpa aktier i kvalitetsbolag och investmentbolag månad efter månad. Förhoppningsvis kommer jag att skriva lite oftare här också. Om någon har ett förslag på vad jag ska skriva om tar jag gärna och tacksamt emot det.

Som någon kanske har märkt har det ploppat upp en del reklam på hemsidan. Jag har försökt utforma det så att det inte ska störa allt för mycket. Jag undviker också att ha reklam i den löpande texten så att det inte blir allt för jobbigt att läsa. Finns det förslag på förbättringar angående detta tar jag även här tacksamt emot detta.

Just innan jag ska publicera detta inlägg faller USA-börsen, spännande!

Uppdatering: 

Jag blev ägare till Mastercard.

Uppdatering 2:

Jag blev även ägare till Walt Disney Company.

Kvalitativa och högpresterande företag

Kvalitativa och högpresterande företag

Kvalitativa och högpresterande företag har hittat sin väg in i portföljen. Orsaken är att jag vill kunna diversifiera mig mer och eventuellt öka avkastningen.

Nya kvalitativa och högpresterande företag i portföljen:

 

Jag har testat använda mig av Magic Formula för att hitta intressanta bolag som är lågvärderade. Just nu har jag bara småbolag och strategin verkar fungera bättre på Large- och Mid cap-bolag. Nästa inköp blir i det segmentet. Tryck här för att se vilka företag som ingår i Magic Formula.

Nya företag i portföljen är bland annat:

 • AAK
 • AddLife
 • AddTech
 • DevPort
 • Diös Fastigheter
 • Hexagon
 • Ica Gruppen
 • Indutrade
 • Lagercrantz
 • Lifco
 • Nibe
 • Nilörngruppen
 • Nobina
 • Securitas
 • Teqnion

Som synes i listan har jag köpt många olika konglomerat. Jag tror på den strategin så länge de presterar väl. Orsaken till att jag köpte AAK och Securitas är att jag vill få del av de företag som fanns i Melker Schörlings portfölj. Det som saknas nu är Assa Abloy (som man dock kan få del av om man köper Latour) och Hexpol.

Melker Schörlings portfölj

Jag har även fyllt på innehav i mina investmentbolag. Då främst i Svolder, Öresund, Investor och Lundbergföretagen.

 

Utdelningar i maj och början juni:

 

Hittills har jag fått lite utdelning från Nobina nu under juni. I maj var dock utdelningen bättre. Då fick jag utdelning från Nilörngruppen, NIBE, DevPort, Indutrade, AddLife, Investor, Latour, Kinnevik, Bure, ABB, Boliden, Atlas Copco, Altria Group och Resurs Holding. Alla utdelningar återinvesteras. Utdelning ser jag som en kvalitetstämpel hos kvalitativa och högpresterande företag.

Resurs Holding nu fri från Nordic Capital

 

Efter sju år säljer nu Nordic Capital sitt sista innehav i Resurs Holding. Förhoppningsvis kan detta göra att aktiekursen inte längre trycks ner så som har skett en längre period i och med Nordic Capitals försäljning av aktier har skett under en längre tid. Vi får helt enkelt hoppas på det bästa.

Jag har ögonen på kvalitativa småbolag

 

Jag har under en längre tid velat öka avkastningen i form av investeringar i mindre bolag. Det blir inte lättare att hålla emot känslan när jag ofta lyssnar på Kvalitetsaktiepodden. Jag föredrar att investera i investmentbolag såsom Svolder för att få del av kvalitativa småbolag. Nu ställer jag mig dock frågan om jag ändå själv ska äga en skvätt småbolag som har presterat väl historiskt. Jag äger redan bland annat Nilörngruppen, men jag trånar efter mer. Mina största investeringar kommer fortfarande att ske i investmentbolag. Tiden får utvisa hur det blir med den saken.

Utdelningar: Verkligen något att se fram emot

Utdelningar: Verkligen något att se fram emot

Utdelningar och köp i Lundbergföretagen och Vostok New Ventures sammanfattar det som har hänt den senaste tiden. Det har sannerligen varit spännande tider.

Aktiekurserna har rusat och det känns tyngre och tyngre att köpa på högre multiplar. Dock är det viktigt att alltid investera och inte överge sin strategi. Om inte annat så får man förmodligen sina utdelningar om ingenting speciellt händer.

 

Utdelningar: Vad är det för något?

 

En aktieutdelning är en utbetalning av tillgångar, från ett aktiebolag till dess aktieägare. Aktieutdelningar kan vara enskilda eller periodiska. Utdelningar är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget. Med andra ord får du en del av företagets vinst det vill säga deras avkastning.

För bolag registrerade i Sverige gäller att i aktiebolag som inte är avstämningsbolag måste en aktieägare vara införd i aktieboken den dag som bolagsstämman beslutat att utdelning skall ske. För avstämningsbolag gäller att ägare som är införd i aktieboken senast avstämningsdagen har rätt till utdelning. Med andra ord ska du veta när avstämningsdagen är så att du inte går miste om aktieutdelningen. Dock brukar aktiekursen gå ner lika mycket som den procentuella andelen av utdelningen vilket gör att det blir ett nollsummespel. Däremot är det alltid kul att få lite pengar på sitt konto som man själv kan investera.

Frågan du måste ställa dig själv är om det är du eller Lundberg som är den bättre investeraren. I mitt fall säger jag Lundberg utan att tveka.

Under dennna tid har jag fått utdelning från SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Jag har också fått utdelning från Lundbergföretagen och Outokumpu. Det är alltid trevligt att få utdelningar från kvalitativa bolag.

Det har förmodligen kommit in utdelningar från bolag på min KF på Nordea, så det får bli nästa inlägg om intresse för det finns.

 

Veckans köp:

 

Jag har fortsatt att fylla på i Lundbergföretagen. Detta gör jag för att jag gillar invesmentbolaget väldigt mycket och det känns bra att placera mina pengar hos Lundberg. Jag har också tagit in ett nytt investmentbolag i min portfölj och det är Vostok New Ventures. Succesivt kommer jag fylla på innehavet. Jag fick faktiskt en liten utdelning från Lundbergföretagen som jag återinvesterade. Istället för stora utdelningar investeras kapitalet i företaget vilket på sikt kan ge ökad avkastning.

Varje månad köper jag även diverse indexfonder och detta sker automatiskt den 17:e varje månad. I början på månaden investeras också kapital i XACT högutdelande och även det sker automatiskt.

Vill du se substansrabatten för investmentbolag kan du göra det här.

Banker och investmentbolag

Banker och investmentbolag

Banker och investmentbolag

 

Banker och investmentbolag har sin charm. Swedbank, SEB och Lundbergföretagen är en bra mix. Idag köpte jag en del Swedbank, lite SEB och en skvätt Lundbergföretagen. Swedbank har snart utdelning och därför passar jag på att fylla på. Idag var det sista dagen att köpa SEB för att få ta del av utdelningen. Lundbergföretagen fyller jag på hela tiden och just nu tycker jag att det är helt okej substansrabatt för ett sådant kvalitativt bolag. Både banker och investmentbolag är roliga att köpa. Investmentbolag är dock betydligt stabilare. Bra köp helt enkelt.

 

Köp av banker

 

Det är ingen hemlighet att jag har fyllt på i vissa bolag bara för att det snart är utdelning. Exempel på dessa bolag är Swedbank, SEB och Lundbergföretagen. För mig spelar det dock inte så stor roll i och med att jag är långsiktig och säljer väldigt sällan. Det är dock roligt att få utdelning som man kan återinvestera och därför fyller jag på i några utvalda bolag. Bankerna har hög direktavkastning och investmentbolagen är stabila. Jag tror att alla problem som existerar idag inte kommer vara lika stora problem i framtiden. Det är därför det är bra med långsiktighet. Är man långsiktig är det dessutom väldigt bra att investera sina pengar i banker och investmentbolag.

 

Lundbergföretagen äger Handelsbanken

 

Lundbergföretagen har dessutom direktägande i Handelsbanken samt är storägare i ett annat investmentbolag som heter Industrivärden. Industrivärden är storägare i Handelsbanken. Lundbergföretagen är alltså både direkt- och indirekt ägare till Handelsbanken. I och med att jag köper Lundbergföretagen blir jag indirekt ägare till Handelsbanken. Det är det fina med investmentbolag och orsaken till att jag helst investerar i dessa.

Här kan du se vad jag har skrivit om Lundbergföretagen. Här kan du se vad jag har skrivit om Swedbank.

Om du vill se substansrabatten hos investmentbolag är Ibindex en mycket bra sida att kontrollera innan du investerar.