Railcare är järnvägsspecialisten som stärker driftsäkerheten

Railcare är järnvägsspecialisten som stärker driftsäkerheten

Railcare

 

Railcare är järnvägsspecialisten som stärker driftsäkerheten, punktligheten och lönsamheten för deras kunder i Norden och Storbritannien.

Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande.

Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018.

Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

 

Railcare och deras erbjudande

 

Maskinförsäljning och marknadsbearbetning

 

Maskinförsäljning och marknadsbearbetning med fokus på nya områden att implementera maskiner och tjänster.

Railcare arbetar med maskinförsäljning och marknadsbearbetning med fokus på maskin- och tjänstimplementering på nya områden. Vid försäljning av maskiner erbjuder vi även introduktion och utbildning för att optimera användningen och produktionen.

Railcare bearbetar marknaden med försäljning av maskinerna Railvac 16 000, Tubevac 14 000, Minevac 8 000 och snösmältarmaskinen SR 700 och snöplog SR 200.

 

MPV – Batteridrift

 

Railcare har utvecklat ett nytt koncept för underhållsmaskiner för järnvägen, den batteridrivna Multi Purpose Vehicle, MPV.

MPV:n är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. Fordonet är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter så att fordonet kan nyttjas som ett batteridrivet komplement till Railcares vakuumsugare, snösmältare samt fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete.

 

Entreprenader med maskin och personal på järnväg inom Sverige

 

Railcare erbjuder bland annat underhållsentreprenader med maskiner och personal på järnväg. Vi utför underhållsentreprenader med våra egna Railvac 16 000-maskiner, som med hjälp av vakuumteknik kan utföra olika typer av spårunderhåll på järnvägen såsom: ballastbyten, dräneringar, friläggning av kabel, kabelgenomföring och trumrensningar.

Vi erbjuder även mekaniserad snöröjning med egenutvecklade maskiner där SR 700, världens största snösmältare, SR 300, SR 200 samt SR 100 ingår i maskinparken.

 

Entreprenader med maskin och personal på järnväg i utlandet

 

Railcare erbjuder även tjänster på järnväg i Storbritannien, Danmark, Finland och Norge. Railcares största marknad utanför Sverige är idag i Storbritannien, där underhållet av järnvägen till stor del handlar om ballastbyten i spår och växlar. Railcare löser dessa ballastbyten med Railvac-maskiner och specialanpassade Ballast Feeder UK.

 

Specialtransporter och uthyrning av lok, vagnar och personal samt verkstadstjänster

 

Railcare erbjuder kunderna specialtransporter med lok, vagnar och personal. Vi utför både entreprenad- och projekttransporter samt tung- och specialtransporter med trafiktillstånd i Sverige. Vid större underhållsentreprenader finns vi tillhands med lok och vagnar samt personal, antingen som en helhetslösning eller enbart för uthyrning av vissa resurser såsom personal, lok, vagnar eller utrustning.

Railcare erbjuder även verkstadstjänster såsom reparationer, uppgraderingar och löpande underhåll. Railcare erbjuder dessutom installation av radiostyrsystem och säkerhetssystem samt renoveringar och modifieringar av järnvägsfordon.

Verkstadstjänsterna finns vid två orter, där vagnverkstaden är belägen i Skelleftehamn och lokverkstaden i Långsele. Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan och har 14 anpassade spår för såväl lätt som tungt underhåll och med en lyftkapacitet upp till 100 ton. Vagnsverkstaden i Skelleftehamn är specialiserad på godsvagnsunderhåll och har tillgång till lyftkapacitet om 100 ton och för rationell hantering finns genomgångsspår genom lokalen. Railcare är även certifierade som ECM för godsvagnar och godsvagnsunderhåll.

 

Bokslutskommuniké 2020 Railcare

 

Fjärde kvartalet

-Koncernens nettoomsättning ökade med 2,2 procent till 95,6 MSEK (93,5)
-Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12,8 MSEK till 14,3 MSEK (1,5).
-Resultat per asktie efter utspädning uppgick till 0,47 SEK (0,01).

 

Helår 2020, januari – december 2020

-Koncernens nettoomsättning ökade med 8,3 procent till 401,3 MSEK (370,6).
-Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 28,4 MSEK till 60,4 MSEK (32,0).
-Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,82 SEK (0,87).
-Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 0,60 SEK per aktie (0,30 SEK) för verksamhetsåret 2020.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

-Railcare har tecknat ett 10-årskontrakt värt 740 MSEK med Kaunis Iron AB för transport av järnmalm.
-Railcare har tecknat ett snöröjningskontrakt med Trafikverket på två år om 40,2 MSEK per år.

Bokslutskommuniké 2020 Railcare

 

Aktien

 

Nedan redovisas viktiga värderingsmått och siffror för Railcare.

 

-Aktien handlas för 23,15 kr.
-P/E-talet är 12,90.
-Direktavkastningen är 2,6%.
-EV/EBIT är 12,6.
-Vinst per aktie är 1,8 sek/aktie.
-ROE är 22,5%.
-Nettoskuld är 38,8%.
-Kassa är 4,8%.
-Soliditet är 37,4%.

 

Railcare aktie har på tre månader gått ner –2,53%. I år har aktien gått ner –3,94%. På 12 månader har aktien gått upp 13,20%.

 

Avslutning

 

Aktien har inte gått bra hittills i år. Värderingen är inte speciellt ansträngd och jag tror att ett köp idag inte skulle bli en dålig affär. Man kan dock ställa sig frågan huruvida branschen är bra att investera i eller inte. Jag tror att järnväg och dess underhåll kommer ge stabila intäkter även i framtiden så länge bolaget visar på effektivitet. Förtroendet för bolaget bland kunderna är nog en av de större riskerna.

Jag har inga aktier i Railcare, men är inte främmande för eventuellt köp.

 

Tryck här för att komma till Railcare hemsida.

Tryck här för att läsa vad jag har skrivit om Ferronordic.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.