Hufvudstaden kommer överleva utan problem

Hufvudstaden kommer överleva utan problem

Hufvudstaden

 

Hufvudstaden kommer överleva utan problem. Coronaviruset har skapat problem för Hufvudstaden och deras hyresgäster, men det är övergående. Till sist kommer det komma goda tider åter igen och därför tror jag att Hufvudstaden kommer överleva och få ta del av framtidens vinster.

 

Hufvudstaden kommer överleva

 

Hufvudstaden har uppenbarligen problem med att få in intäkter från sina hyresgäster och har minskade intäkter på grund av hyresrabatter. Långsiktigt tror jag inte att det är något större problem, då bolaget är väl kapitaliserat och har starka finanser. Kortsiktigt kan det dock bli svängningar och det ska man vara beredd på om man väljer att investera i Hufvudstaden. Hufvudstadens starka finanser kommer göra att Hufvudstaden kommer överleva.

 

Hufvudstadens bokslutskommunike Q4 2020

 

I Hufvudstadens bokslutskommunike för Q4 2020 kan man utläsa följande:

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1 768 mnkr (1 896), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter samt ökade hyres- och kundförluster för butiker och restauranger till följd av covid-19.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1 237 mnkr (1 373). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till -1 462 mnkr (3 146), motsvarande -7,13 kronor per aktie (15,25). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie (3,90). Sänkningen sker mot bakgrund av genomfört aktieåterköp, kommande investeringar och 2020 års lägre resultat.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (47,7), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 173 kronor per aktie (185). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 930 mnkr (2 727).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,1 gånger (11,4).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,2 procent (5,0). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (1,7).

Hela Hufvudstadens bokslutskommunike Q4 2020 kan du läsa här.

Det är uppenbart att Hufvudstaden har kortsiktiga problem. Hufvudstaden kommer överleva och har man ett långsiktigt perspektiv behöver man inte oroa sig alls för mycket.

 

Hufvudstaden kommer överleva – Köpa aktien?

 

Om man tror att Hufvudstaden kommer överleva och fortsätta göra bra fastighetsaffärer med god intjäning kan det vara en idé att se på deras aktie. Hufvudstadens aktie står i 117,80 kr per aktie. I år har den gått ner -13,51% och på 12 månader har den gått ner -40,38%.

Substansrabatten för Hufvudstaden är nu 35,98%. För att se Hufvudstadens och andra fastighetsbolags eventuella substansrabatt kan ni besöka FBindex.

För mig är det självklart att Hufvudstaden kommer överleva och därför fyller jag på med aktier då och då. När en aktie är nedpressad och prisvärd är det ett gyllene tillfälle att köpa på sig fler aktier och vara långsiktig.

 

Hufvudstaden kommer överleva – Eller inte?

 

Jag har nu sagt ett flertal gånger att Hufvudstaden kommer överleva. Vad skulle hända om så inte skedde? Då skulle vi ha extremt stora problem i samhället om inte ens ett sådant starkt bolag som Hufvudstaden kan överleva. Med tanke på hur stark ägare som finns i Hufvudstaden i form av Lundberg och Lundbergföretagen ser jag det som orimligt att Hufvudstaden skulle hamna i ekonomisk onåd.

 

Avslutning

 

Jag är helt övertygad om att Hufvudstaden kommer överleva detta. Dessutom tror jag att företaget kommer komma ut starkare än förut. Kanske gör man en översyn av sina hyresgäster för att säkerställa att eventuella problem inte återkommer. Samtidigt verkar det vara viktigt för dem att stötta sina hyresgäster under dessa svåra tider.

Tror man på att Hufvudstaden kommer överleva ser jag det som ett bra tillfälle att köpa aktier i bolaget. Det är dock viktigt att göra sin egna analys innan eventuellt köp.

Vill du läsa mer om vad jag har skrivit om Hufvudstaden kan du göra det här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

 

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag

Hufvudstaden

 

Hufvudstaden är ett av Sveriges mest kvalitativa fastighetsbolag. Osäkerheten med anledning av covid-19 har gjort att aktiekursen har fallit. Det är vid sådana här tillfällen jag passar på att fylla på med aktier i kvalitativa bolag. Ett av dessa är Hufvudstaden.

 

Beskrivning av Hufvudstaden

 

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Fastighetsbolaget grundades 1915 och äger idag totalt 30 fastigheter.

Företaget är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen. På Hufvudstaden arbetar ca 120 personer.

Hufvudstadens kontorshyresgäster verkar ofta inom branscher som bank och finans, juridik, management och IT samt medier och reklam.

 

Varumärken

 

Bibliotekstan – Området mellan Norrmalmstorg, Birger Jarlsgatan, Stureplan och Norrlandsgatan som innehåller butiker med högklassiga varumärken.

Birger Jarlspassagen – Passagen, som är belägen mellan Birger Jarlsgatan och Smålandsgatan i Bibliotekstan i Stockholm, har ett synnerligen stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde.

Femman – Femman är ett av de starkaste varumärkena i Västsverige inom detaljhandeln och representerar ett brett utbud inom konfektion och annan sällanköpshandel.

Fredstan – I hjärtat av Göteborg, runt Fredsgatan, Brunnsparken och Trädgårdsföreningen, utvecklar Vasakronan och Hufvudstaden Göteborgs nya shoppingstadsdel. Den gemensamma visionen för Fredstan är att lyfta området och erbjuda ett attraktivt utbud för en stilsäker publik.

Nordiska Kompaniet – NK är ett av Sveriges starkaste och mest välkända varumärken, och har förstärkt och utvecklat sitt värde sedan 1902. NK-fastigheterna i Stockholm och Göteborg och varumärket NK ägs av det helägda dotterbolaget AB Nordiska Kompaniet.

Nordstan – Nordstan i Göteborg är ett av norra Europas största köpcentrum. Hufvudstaden har som en av de största enskilda ägarna i Nordstans Samfällighetsförening en andel om cirka 40 %.

Norrmalmstorg 1 – Byggnaden är en unik profilfastighet och ett kommersiellt landmärke i Bibliotekstan i Stockholm city.

Parkaden – Helägda dotterbolaget Parkaden AB driver parkeringsverksamhet i två av Hufvudstadens fastigheter i Stockholm. Parkeringshuset NK Parkering i NK Parkaden på Regeringsgatan och Continentalgaraget på Mäster Samuelsgatan.

 

Den största aktieägaren i Hufvudstaden

 

Den största ägaren var vid 2019 års slut L E Lundbergföretagen AB med 45,3 procent av totalt antal utestående aktier och 88,1 procent av rösterna. Näst störst var State Street Bank and Trust med 6,2 procent av antalet utestående aktier och 1,2 procent av rösterna.

 

Aktien:

 

Hufvudstadens utdelningspolicy lyder:

Om inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar en avvikelse ska  Hufvudstadsaktien ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten.

För 2019 uppgår utdelningen till 3,90 kronor per aktie, motsvarande 83 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten, vilket innebär att ordinarie utdelning höjs för 19:e året i rad.

  • Aktieutdelningen för 2019 uppgår till 804,4 mnkr, vilket motsvarar 83 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten.
  • Soliditeten översteg 40 procent vid utgången av 2019 och uppgick till 62 procent.
Bolagets finansiella mål lyder:

Den finansiella målsättningen är att aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och att utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten, samt att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden.

 

Osäkerhet med anledning av coronaviruset

 

Detta skriver bolaget på sin hemsida angående situationen med coronaviruset:

Hufvudstaden har för tillfället många hyresgäster, främst inom restaurang och handel, som på grund av ett stort kundtapp fått ekonomiska problem. Vi lägger nu ett stort fokus på att tillsammans med hyresgästerna diskutera möjliga lösningar för hur vi ska kunna ta oss igenom den här tuffa perioden.

Detta är den främsta orsaken till att bolagets aktie har tappat så mycket i värde. Det är osäkerheten för fastighetsbolagets hyregäster som gör att Hufvudstaden ses med osäkra ögon. Branscher såsom restaurang och handel är stora förlorare i denna situation. Detta gäller förstås inte de bolag som har en utpräglad e-handel.

 

Hufvudstaden handlas till stor rabatt i förhållande till substansvärde

 

I dagsläget handlas aktien med 40.32% rabatt i förhållande till substanvärdet. Det ska dock tilläggas att detta kan ändras om fastighetsbolaget gör nedskrivningar på sina fastigheter. Detta kan vi dock inte veta förrän delårsrapporten kommer 2020-08-26.

Som det ser ut idag är aktien mycket prisvärd och med dagens rabatt köper du en krona för 60 öre.

Vill du se substansvärdet och eventuell rabatt på Hufvudstaden eller något annat fastighetsbolag kan du göra det på Fbindex.

 

Egna tankar

 

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag och jag tror att de kommer att överleva denna kris utan större problem. Orsaken till detta är att de har en stark finansiell ställning, en stark huvudägare i Lundberg och Sveriges mest kvalitativa fastigheter. Ur ett långsiktigt perspektiv tror jag att de kommer tillbaka till samma eller högre nivåer. Det kommer alltid finnas ett behov för företag och andra hyregäster att ha tillgång till de bästa lokalerna och de bästa lägena i Sverige. Dessa har Hufvudstaden i sin ägo.

Jag läste om någon som spekulerade i att Hufvudstaden skulle bli uppköpt av Lundbergföretagen nu när bolaget är så lågt värderat på aktiemarknaden. Då skulle man få aktier i Lundbergföretagen. Detta skulle jag ställa mig positiv till såvida priset skulle vara det rätta. Detta är ju dock bara spekulationer så man får vara glad så länge man får vara direktägare till ett sådant fint fastighetsbolag som Hufvudstaden.

 

Vill du få mer information om Hufvudstaden kan du läsa på deras hemsida.

Läs mer om Lundbergföretagen här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

Coronaviruset skapar möjligheter och kaos

Coronaviruset skapar möjligheter och kaos

Coronaviruset skapar möjligheter och kaos. Börser världen över faller som stenar och osäkerheten är stor. I allt det negativa finns dock ljuspunkter. Denna korrektion skapar möjligheter för långsiktig avkastning bara man har förmågan att se framåt. Har man det kan man göra fina affärer. Chill in the grill.

 

Coronaviruset gör att börserna faller

 

Det är knappast någon hemlighet att coronaviruset har skapat kaos i samhället och på börsen. Folk dör på grund av coronaviruset, olika länder stänger sina gränser och börserna faller ordentligt. Dagens datum har OMX Stockholm 30 fallit -23,81% under detta år. DJ Russia GDR har fallit -41,66% under detta år. DJ USA har fallit -31,61% och Dow Jones -34,85% under detta år. Idag går kurserna upp av någon anledning som jag inte kan förstå. Det är omöjligt att förhoppningarna om framtiden kan ha ändrats så markant att det skulle vara en förklaring till dagens uppgång.

Vi skall nog förbereda oss på att denna kris kan hålla i sig ett längre tag. Det gäller att få coronaviruset under kontroll och sedan få ekonomin på fötter igen. Detta är ingenting som kommer att ske snabbt. Samtidigt skapar Coronaviruset möjligheter.

 

Vad bör göras när Coronaviruset skapar möjligheter och kaos?

 

Vad myndigheterna bestämmer sig för att göra håller jag osagt. Däremot har investerare två olika alternativ att välja på. Det ena alternativet är att vänta tills botten är nådd och försöka köpa aktier just vid det tillfället. Det andra alternativet är att fortsätta med sitt månadssparande och fylla på sina innehav varje månad.

Jag använder mig själv av alternativ två. Jag tror inte att jag kommer ha förmågan eller tiden att kunna pricka in botten och därför köper jag varje månad för att följa med börsens rörelser. Det ska dock tilläggas att volatiliteten är oerhört hög vilket gör att man åtminstone ska försöka undvika att köpa när börsen går upp ett flertal procent utan några som helst positiva nyheter.

 

Vilka innehav och sektorer köper jag när Coronaviruset skapar möjligheter och kaos?

 

Jag fyller på alla mina investmentbolag och/eller deras underliggande innehav. Substansrabatten på de flesta investmentbolag har ökat och jag tror att det kommer fortsätta i den riktningen. Vill du se substansrabatten hos investmentbolagen kan du besöka Ibindex.
Här kan du läsa mer om vad jag har skrivit om investmentbolag.

Fastighetsaktier har fallit oerhört mycket och jag ser sektorn som intressant. I de sämsta tider kommer människor behöva bo någonstans och företag kommer behöva ha fastigheter att verka i. Sverige har många fastighetsbolag som är av högsta kvalitet. Vill du se substansrabatten hos fastighetsbolagen kan du besöka Fbindex.

Som vanligt tycker jag även att skogsbolag är värda att undersöka. Reala tillgångar kommer alltid att behövas i samhället och prissättningen på dessa brukar vara felaktiga vid dåliga tider.

Norska aktier är intressanta nu när norska kronan är låg i jämförelse med den svenska kronan. 1 norsk krona är värd 0,93 svensk krona. Vilka aktier ser då intressanta ut? Equinor kan vara intressant om man orkar vänta på oljeprisets uppgång. Storebrand känns relativt säkert med deras finans- och försäkringsdel. Europris tror jag kan vara intressant i och med att folk köper billigare varor vid sämre tider. Europris är ägare av ÖoB. Telenor känns prisvärd nu och de har en stabil intjäningsförmåga tack vare deras verksamhet. Andra telekombolag kan också vara av intresse.

Amerikanska bolag kan vara av intresse om man vågar köpa trots den högt värderade amerikanska dollarn. 1 amerikansk dollar är värd 10,16 svensk krona. De stora teknikbolagen såsom Apple, Microsoft och Alphabet är intressanta. Finansbolagen VISA och Mastercard likaså. Även blue chip-aktier såsom Walt Disney Company, Coca Cola, McDonalds med flera ser intressanta ut.

 

Slutord

 

Det är sannerligen jobbiga tider vi lever i. Folk kommer bli arbetslösa och företag kommer gå i konkurs. Samtidigt måste vi har en framtidstro. Det kommer bli bättre. Det vi sår idag kommer vi kunna skörda i framtiden. Med andra ord kommer det att vara jobbigt nu, men det kommer bli bättre och när det väl blir bättre går det snabbt framåt.